میگم این چیزای که تو تبلیغات یخچال نشون میدن که یخچال پره اصن امکان داره؟
نه واقعا امکان داره؟
یخچال 21 جوک های جدید اصن یه وضی !
من 23 جوک های جدید اصن یه وضی !
تبلیغات  24 جوک های جدید اصن یه وضی !
دوباره من 23 جوک های جدید اصن یه وضی !

.

مامانم رفته بود مجلس ختم یکی ازبستگان، بعد همسره آن مرحوم رو بغل کرده با اشک و آه گفته :چرا تنهاش گذاشتی؟ رفیق نیمه راه شدی!
دیده شده سایر بستگان صندلی هارو گاز میزدن!
همسر آن مرحوم   23 جوک های جدید اصن یه وضی !
سایر بستگان  24 جوک های جدید اصن یه وضی !
مامانم   13 جوک های جدید اصن یه وضی !

منبع : ♥دخترانه♥ |ضدحال
برچسب ها :